Alles over
Chubby Cheeks

Kinderopvang

Wij zijn Chubby Cheeks Kinderopvang, opgericht in 2020 en gevestigd nabij de gezellige dorpskern van Hillegom. Kleinschaligheid, waarbij alle ouders ons team kennen en wij alle kinderen en hun ouders persoonlijk kennen is onze kernwaarde.

Nederlands is onze spreektaal, daarnaast kunnen wij communiceren in het Engels met u als ouder, indien u zelf in het Engels communiceert.

613492-PNJAIW-884 copy

Doel

Ons doel is dat door de kleinschaligheid wij flexibel kunnen omgaan met de vragen en wensen van de ouder(s) en weten wat er dagelijks speelt.

Voor ons is het van belang dat elk kind zich geborgen en zich veilig kan voelen, als een kind behoefte heeft aan op schoot te zitten of een knuffel wil krijgen, dan nemen wij gewoon de tijd hiervoor.

Een kinderdagverblijf waar alle kinderen zich thuis voelen, waar een kind, kind mag zijn en accepteren dat elk kind anders en uniek is. Dat ouders kunnen vertrouwen op dat hun meest kostbare bezit in goede handen is en waar ze weten dat als ze te laat komen of in de file vastzitten, medewerkers ze altijd met respect zullen behandelen.

Toelichting doel

Wij zijn van mening dat kleinschalige kinderopvang een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Een kleinschalig kinderdagverblijf biedt veel voordelen, bijvoorbeeld; flexibiliteit, betalen per uur, betrokken, dichtbij school, doorstroom en veel aandacht voor het individuele kind.

Omschrijving

Chubby Cheeks Kinderopvang bevindt zich op een prachtige locatie aan de rand van het dorp met veel buitenruimte. In de omgeving is een park, het “Burgermeester van Nispenpark”, met natuurlijke speelmaterialen. Daarnaast bevinden zich sportvelden in de nabijheid.

Bij ons wordt er elke dag buiten gespeeld, behalve bij heel slecht weer. Zorgen wij met ze allen voor de moestuin en fruitbomen.

Wij eten zoveel mogelijk uit eigen tuin en ook biologisch. Ook scheiden wij afval en maken gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Specificatie van de doelgroep

Kinderen tussen de 0 tot 4 jaar, meestal kinderen van werkende ouders in de omgeving van Hillegom.

Opvoedingsstijl

Chubby Cheeks Kinderopvang laat kinderen opgroeien met respect voor de natuur. Kinderen laten weten waar hun eten vandaan komt en ze leren om zorgzaam en met respect om te gaan met de middelen die er zijn.

Wij vragen altijd aan ouders wat hun opvoedingsstijl is, zo weten wij hoe om te gaan met hun kind(eren).

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang maken wij gebruik van alle opvoedingsstijlen en passen deze toe afhankelijk van de situatie welke op dat moment het beste is voor het kind.

Natuurlijk hebben wij ook bij Chubby Cheeks onze eigen normen en waarden en dat brengen we graag over aan de kinderen, bijvoorbeeld; respect voor elkaar, respect voor de natuur en juist omgaan met de maatschappij.

Wat willen wij bereiken

Chubby Cheeks Kinderopvang is ervan overtuigd dat, door kinderen te laten opgroeien in een groene, veilige omgeving zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste volwassenen met respect voor omgeving en medemens.

Wij staan voor de volgende waarden; wij benaderen kinderen met respect en leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ieder kind is anders en dat maakt hun uniek en vraagt een eigen benadering. Een kind, kind laten kind zijn. Respect voor de eigenheid van ieder kind staat centraal omdat het een basis schept voor zelfvertrouwen. Het is een basisrecht van kinderen om gehoord, gezien, gekend en begrepen te worden.

Identiteit en missie

Onze identiteit is, een thuisgevoel, gevoel van veiligheid en geborgenheid, wij brengen het “gastouder gevoel” in de kinderopvang. Onze missie is een betere wereld voor alle kinderen. Omdat de eerst 4 levensjaren van een kind heel belangrijk zijn voor hun ontwikkeling willen wij het kind de beste zorg, veiligheid en geborgenheid geven om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Happy kids at elementary school
613492-PNJAIW-884 copy

Ontwikkeling Kinderopvang

Een duidelijke waarneembare trend is dat ouders zoeken naar een flexibelere vorm van kinderopvang. Flexibel betekent onder meer dat ouders niet willen betalen voor uren die niet afgenomen worden. Het idee dat je voor 52 weken per jaar betaald en er maar in werkelijkheid 46 afneemt is al jaren een onderwerp van gesprek. Ook de overheid blijft hier aandacht voor vragen en kijkt in hoeverre er met kinderopvang organisaties afspraken over gemaakt kunnen worden. Maar flexibel is ook het ruilen van dagen als er plek is zonder dat hieraan extra kosten aan verbonden zijn of het afnemen van extra dagdelen.

Kleinschalige kinderopvang

Kleinschalige opvang heb een duidelijke eigen pedagogische visie waar een ouder bewust voor kiest, de prijs (indien niet extreem afwijkend) is dan vaak ook geen reden om te kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie. Veel ondernemers zijn zich daarvan nog onvoldoende bewust. Reacties uit de markt geven op dit moment aan dat ouders, waarvan de kinderen naar grotere opvangorganisaties gaan, aangeven dat (door de onrustige huidige markt) er nog meer wisselende gezichten op de groepen zijn, veel stagiaires, veel wisseling van groepen en nog steeds een starre, niet flexibele houding van het hoofdkantoor ten aanzien van het aanvragen van extra dagdelen. Ook  de ouders van nu stellen hogere eisen aan de opvang. Zo moet er alle aandacht zijn voor hun kind, moet de opvang aan hun eisen voldoen en wensen zij zich niet zomaar aan te sluiten bij de eisen van de organisatie. Kleinschalige opvang kan beter aan de wensen van deze ouders tegemoetkomen. De afspraken die zij maken met de ouders zijn één op één en kunnen daarom makkelijker nagekomen worden. Kleine organisaties hebben geen last van regels die opgelegd worden van “bovenaf”, zij bepalen immers hun eigen regels en zijn daarom flexibeler, iets wat in de huidige tijd van elke onderneming wordt gevraagd.

Happy kids at elementary school

DOEL, VISIE EN MISSIE

Doel

Het opzetten van een kleinschalig kinderdagverblijf waar alle ouders ons team kennen en wij alle ouders en hun kinderen persoonlijk kennen.

Zo kunnen wij  flexibel omgaan met de vraag en weten wij wat er speelt. Wij  willen graag een kinderdagverblijf waar elke kind liefdevol, geborgen en zich veilig kan voelen, als een kind behoefte heeft aan op schoot te zitten of een knuffel wil krijgen, dat wij gewoon de tijd hiervoor nemen.

Een kinderdagverblijf waar alle kinderen zich thuis voelen, waar een kind, kind mag zijn en accepteren dat elke kind anders en uniek is en ouders vertrouwen op dat hun meest kostbare bezit in goede handen is en waar ze weten dat als ze te laat komen of in de file vastzitten, geen lang gezicht ontvangen van medewerkers omdat ze een half uurtje laat zijn.

Toelichting doel:

Wij zijn van mening dat kleinschalige kinderopvang een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Dit wordt bevestigd in proefschrift van Dr. Marleen G. Groeneveld. Een kinderdagverblijf met 10 en maximaal 20 kindplaatsen en twee of drie vaste betrokken leidsters voldoet aan de criteria van kleinschalige kinderopvang.

Een kleinschalig kinderdagverblijf biedt veel voordelen, bijvoorbeeld; flexibiliteit, betalen per uur, betrokken, dichtbij school, doorstroom en veel aandacht voor het individuele kind.

Visie

Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te bieden.

Missie

Het is onze missie om op een prettige, liefdevolle en verantwoorde wijze kinderopvang aan te bieden aan de belangrijkste mensen op deze wereld: onze kinderen.

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Oudercommissie

Wij van Chubby Cheeks Kinderopvang vinden het belangrijk om met ouders samen te werken. Die samenwerking komt onder andere tot uiting via de oudercommissie.
Deze commissie houdt zich bezig met organisatorische kwesties en pedagogische zaken met betrekking tot Chubby Cheeks . Deze commissie vergadert ca. 2 à 3 keer per jaar. De leden van deze commissie ondersteunen ook activiteiten zoals festiviteiten, ouderavonden en de jaarlijkse schoonmaak.

vacature voor een oudercommissielid

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meldt u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.

OUDERCOMMISSIELID m/v 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de houder
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de houder
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders van de kinderopvang, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor onze opvang
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar info@chubbycheekskinderopvang.nl

Uitgangspunten

In het kort staat ons pedagogisch beleid voor:

 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Aanmoedigen van zelfredzaamheid
 • Actief luisteren naar ieder kind
 • Structuur in het dagritme, met afwisseling in de activiteiten
 • Creativiteit stimuleren

Voor ons pedagogisch beleid gaan wij uit van de de visies van de 2 onderstaande pedagogen:

 

Thomas Gordon

Reggio Emilia

Heel bewust hebben wij er dus voor gekozen om in ons pedagogisch beleid uit te gaan van deze twee pedagogen, omdat wij van mening zijn dat alle twee goede invalshoeken hebben. Maar aangezien geen van twee volledig aansluit bij onze visie, hebben wij ideeën overgenomen uit hun gedachtegoed en daar ons eigen beleid op geschreven.

 

Thomas Gordon

De methode van Thomas Gordon is er vooral op gericht om de communicatie te verbeteren. De communicatie tussen leidsters en kinderen, maar ook tussen kinderen onderling. Zo is hij er een voorstander van kinderen zelf hun conflicten te laten oplossen.

Een ander aspect van de opvattingen van Gordon is het ‘actief luisteren’. Je neemt goed waar wat er gebeurt, je verwoordt het probleem zonder daar een oordeel aan vast te plakken. Een voorbeeld daarvan is: “je bent verdrietig hè, dat mama weg gaat?” Zo laat je merken dat je het kind begrijpt en voelt het kind zich geaccepteerd.

Reggio Emilia

Een van de belangrijkste kenmerken van Reggio Emilia is dat elke dag anders is. Het dagprogramma staat vast, dus we eten, drinken en slapen met z’n allen. Maar daar tussenin zijn er geen vaste activiteiten. Dus niet: “Het is tien uur, we moeten knutselen”, maar: “Ik merk dat er een paar kinderen zin hebben om iets te maken, laat ik ze een creatieve activiteit aanbieden.” Kinderen die daar geen zin in hebben, maar bijvoorbeeld naar buiten willen, gaan lekker met een andere leidster naar buiten.

Geen dag is hierdoor hetzelfde. Kinderen zijn immers ook geen dag hetzelfde. Je stimuleert ze wel, maar laat ze zelf aangeven wanneer ze waar behoefte aan hebben. Verder speelt de ruimte en de inrichting daarvan een grote rol. Ook moet er veel afwisseling zijn, omdat kinderen veel verschillende behoeftes hebben. Die afwisseling creëren wij door verschillende hoekjes te maken; een poppenhoek een keukentje, een puzzeltafel, eethoek, rusthoek etc.

Waar Reggio Emilia zich verreweg het meeste in onderscheidt is de opvatting over de 100 talen van kinderen. Kinderen kunnen zich vaak nog niet uitdrukken in woorden, maar spreken veel talen die volwassenen weer verleerd zijn. De taak van de volwassene is om deze taal weer te leren begrijpen. Kinderen ‘verwoorden’ hun eigen taal voornamelijk in creatieve bezigheden, die wij dus ruimschoots aanbieden.

Klachten procedure

Bent u tevreden, vertel het een ander!
Bent u niet tevreden, vertel het ons.

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een kritische opmerking en of een verschil van inzicht heeft. We staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.

Indien we er met de ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de ouder gebruik maken van onze interne klachtenprocedure. Deze is beschikbaar op locatie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang .
Is de klacht hierna nog niet opgelost? Dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op www.degeschillencommissie.nl